Disclaimer

Deze website is eigendom van Lita Works CommV.

Contactgegevens

Contactpersoon: Johan Warmenbol


Adres maatschappelijk zetel: Puttestraat 124A 3130 Begijnendijk


Telefoon: +32 473 72 41 45


E-mail: info@lita-works.org


Ondernemingsnummer:  0797.105.616 RPR Leuven

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.b-love.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Lita Works CommV kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, interactieve toepassingen, … horen toe aan Lita Works CommV en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Lita Works CommV is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Lita Works CommV geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Alle gegevens op de site worden door Lita Works CommV met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Lita Works CommV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Lita Works CommV geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden.

Daarom wijst Lita Works CommV alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Lita Works CommV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, etc.

Lita Works CommV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Lita Works CommV heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Lita Works CommV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

Privacybeleid

Lita Works CommV respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie: privacy.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.